Olam Privacy Statement

  ពិនិត្យចុងក្រោយខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០

   

  ពិនិត្យសាឡើងវិញចុងក្រោយឆ្នាំ២០២០

  អូឡាំអន្តរជាតិលីមីតធីត និងសាខារបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក (រួមមាន​“ អូឡាម”“ យើង”“ យើង”“ របស់យើង” យល់ពីសារៈសំខាន់នៃឯកជនភាពដល់អ្នក។ គោលការណ៍នេះសង្ខេបនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងអាចប្រមូលបាន តើយើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ​ដោយរបៀបណា និងប្រធានបទសំខាន់ៗផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងឯកជនភាព និងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។

  វាជាគោលការណ៍របស់អូឡាំដែលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជននិងទិន្នន័យទាំងអស់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃដែលយើងដាក់លើការរកប្រាក់និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដៃគូអាជីវកម្ម​និងអ្នកដទៃដែលចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយយើង។

  គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងអស់ (“ កម្មវិធី”) ដែលដំណើរការដោយ ឬជំនួសឱ្យអូឡាម។ វាក៏អនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ដែលអូឡាំបអាចប្រមូលបាន (i) តាមរយៈផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។ (ii) នៅពេលដែលអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីអូឡាម ឧទាហរណ៍ដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទ ឬនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬការបណ្តុះបណ្តា និង (iii) ពីអតិថិជនរបស់ពួកយើង អ្នកចែកចាយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកលក់និងដៃគូអាជីវកម្មដទៃទៀត (ជារួម“ ដៃគូអាជីវកម្ម” ) ។

  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នារវាងគេហទំព័រអូឡាម កម្មវិធីផ្សេងៗ ផលិតផល និ​ងសេវាកម្មមានគោលបំណងនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នា។ ប្រសិនបើមានការបន្ថែម​ ឬការបង្ហាញណាមួយមានភាពខុសគ្នាត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់គេហទំព័រអូឡាំង កម្មវិធី ផលិតផល  ឬសេវាកម្ម បន្ទាប់ពីយើងផ្តល់ជូននូវការបង្ហាញទាំងនោះ (“ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិឯកជនជាក់លាក់”) ត្រូវបានដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅលើ ឬជាមួយគេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ រាល់ការលាតត្រដាងអំពីឯកជនភាពគោលនយោបាយឬការបន្ថែមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាក់លាក់និងកែប្រែគោលនយោបាយនេះ។

  គោលការណ៍ទូទៅនៃការប្រមូលការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អូឡាម

  នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ“ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” ឬ“ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” មានន័យថាព័ត៌មានណាមួយអំពីបុគ្គលឯកជនដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីព័ត៌មាននោះឬពីព័ត៌មាននោះបញ្ចូលគ្នាជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងទំនងជាអាចទទួលបានការចូល រួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានមិនកំណត់ ដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល លេខអត្តសញ្ញាណ ទិន្នន័យទីតាំងនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមអ៊ីនធឺណិត។

  លើសពីនេះទៀត“ ដំណើរការ” ឬ“ ការដំណើរការ” មានន័យថារាល់ប្រតិបត្តិការដែលអនុវត្តលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទោះបីមានឬមិនមានមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជាការប្រមូល ការកត់ត្រា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្ទុក ការបន្សាំឬការផ្លាស់ប្តូរ ការយកមកវិញ ការពិគ្រោះយោបល់ ការទទួលបាន ការកាន់កាប់ ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញតាមរយៈការបញ្ជូន ការផ្សព្វផ្សាយឬការធ្វើឱ្យមានដំណើរការ ការតម្រឹមឬការរួមបញ្ចូល ការដាក់កម្រិត ស្នាមលុបបំបាត់ឬការបំផ្លាញ។

  ចំពោះវិសាលភាពដែលបានទាមទាដោយច្បាប់ ដែលអាចអនុវត្តបានរាល់ពេលដែល អូឡាម ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន អូឡាម នឹង:

  • ផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការអនុវត្តទិន្នន័យរបស់យើង។
  • ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែគោលបំណងជាក់លាក់និងស្របច្បាប់។ យើងប្រមូលតែព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធសមល្មម និងមិនលើសពីគោលបំណងដែលប្រមូលបាន។
  • ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលស្របតាមគោលបំណងដែលប្រមូលបាន ឬដែលអ្នកបានយល់ព្រម។
  • ចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលបានគ្រោងទុកភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញនិងនៅពេលចាំបាច់
  • ចាត់វិធានការសមស្របតាមកិច្ចសន្យាឬបើមិនដូច្នេះទេដើម្បីផ្តល់ការការពារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីឬផ្ទេរទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតរួមទាំងការផ្ទេរនៅក្នុងអូឡាំ។

  អ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យអូឡាំ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលយើងស្នើសុំ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយសម្រាប់គេហទំព័រកម្មវិធីឬផលិតផល។

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល អូឡាម ប្រមូល

  អូឡំប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោមៈ

  ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូន៖

  • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នក ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ ឋានៈការងារ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។
  • ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកដើម្បីជួយឱ្យយើងស្គាល់អ្នកកាន់តែច្បាស់ដូចជា ភេទ អាយុ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពត៌មានលំអិតអំពីអ្នកអាស្រ័យប្រវត្តិការងារសមាគមវិជ្ជាជីវៈ និងលេខចុះបញ្ជីព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើផលិតផលរបស់យើង , និងព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ;
  • ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការលក់និងទិញដូចជា កាតឥណទានឬព័ត៌មានគណនីឬលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ។
  • ចូលទៅក្នុងព័ត៌មាន រួមបញ្ចូលទាំងបើសិនជាអាចអនុវត្តន៍ ព័ត៌មានគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់គោលបំណងចូល។
  • យោបល់យោបល់ សំណួរ សំណើរនិងការបញ្ជាទិញឬការលក់ដែលអ្នកអាចធ្វើ
  • អនុវត្តចំពោះកសិកររបស់យើង និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ព័ត៌មានដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃកសិដ្ឋានឬអាជីវកម្ម ទិន្នផលផលិតផលនិងព័ត៌មានវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងកសិដ្ឋានឬអាជីវកម្មដូចជា ស្តុកនិងវិធីធ្វើកសិកម្មទិ ន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដូចជាព័ត៌មានហិរញ្ញប្បទានតម្លៃ ប្រាក់ឈ្នួលនិងកសិក/ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចជា រូបថត ហត្ថលេខា និងវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងការអប់រំ។

  ព័ត៌មានពីដៃគូអាជីវកម្មនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀត៖

  •  អូឡាមប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចជា ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន តួនាទីការងារ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ ការអប់រំការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព័ត៌មានទិញ និងលក់។
  • អូឡាមក៏ទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រភពភាគីទីបីផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រភពជាសាធារណៈនិងពាណិជ្ជកម្ម។

  ព័ត៌មានប្រមូលផ្តុំដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឧបករណ៍របស់អ្នក៖

  • អូឡាមប្រមូលព័ត៌មានបច្ចេកទេសអំពីឧបករណ៍របស់អ្នកដូចជា ប្រភេទឧបករណ៍ ប្រភេទ រុករក ប្រូតូកូលអ៊ិនធឺណែត ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងឧបករណ៍សម្គាល់ឧបករណ៍។ អូឡាម ប្រមូលព័ត៌មាននេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឧបករណ៍និងគេហទំព័ររបស់អ្នកតាមរយៈ Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា។

  Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា

  Cookies គឺជាឯកសារព័ត៌មានដែលដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាអាចជួយបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកដោយសន្សំនូវចំណង់ចំណូលចិត្តនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធឺណែត។

  ប្រទេសមួយចំនួនត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ Cookies នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រអូឡាម។ ប្រសិនបើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រអូឡាមពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះអ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទង នឹងជម្រើសរបស់អ្នក រួមទាំងជម្រើសដើម្បីទទួលយកឬបដិសេធ Cookies ។ អ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់បែបនេះ។ សូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកនឹងមិនអាចបដិសេធទទួលយក Cookies មួយចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មដែលបានស្នើសុំដោយអ្នក។

  នៅពេលណាមួយនៅពេលចូលមើលគេហទំព័រអូឡាមពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះ​ចុចលើត្រង់នេះ "គោលការណ៍ Cookies " នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនីមួយៗអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននៅលើ Cookies។

  ទោះបីជាអ្នកមិនតម្រូវឱ្យទទួលយកCookies នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រអូឡាមក៏ដោយ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើមុខងារទាំងអស់នៃគេហទំព័របានទេប្រសិនបើអ្នកបដិសេធCookies

  លើសពីនេះទៀត កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណែតរបស់អ្នកអាចឱ្យអ្នកកែតម្រូវការកំណត់ដើម្បីទទួលយកឬបដិសេធCookies ឬដើម្បីដាស់តឿនអ្នកនៅពេលCookies ត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

  របៀបដែលអូឡៃប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

  អូឡាមប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖

  អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកនិងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង នេះរួមបញ្ចូលៈ (i) ផ្តល់សេវាកម្មឬអនុវត្តប្រតិបត្តិការដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ (ii) ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលអូឡាម សេវាកម្ម ប្រតិបត្តិការនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ (iii) ផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍កាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអូឡាម រួមទាំងតាម    រយៈការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកប្រើនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគេហទំព័រអូឡាម កម្មវិធី ផលិតផល និង    សេវកម្ម។ (iv) ការធ្វើផែនការ ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តក្រោមទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក។ (v) ការផ្តល់ការគាំទ្របន្ទាប់ពីការលក់ដល់អ្នក; និង (vi) ក្នុងករណីកសិករផ្តល់ផែនការគ្រប់គ្រងកសិកម្មនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកសិកម្ម។

  ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ អូឡាមប្តេជ្ញាផ្តល់អំណាចដល់អតិថិជននិងអ្នកផលិតរបស់យើងដោយផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមដានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ការពិនិត្យតាមដានបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការស្វែងរកប្រភពទំនួលខុសត្រូវខាងសង្គមនិងបរិស្ថាននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់យើង។ ដូច្នោះហើយ​ យើងយកកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន និងពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយកសិករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកទិញខណៈពេលដែលកែលម្អគេហទំព័រនិងកម្មវិធីផ្តោតលើការតាមដានរបស់យើងនិងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ដៃគូអាជីវកម្មនិងសាខារបស់យើងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្តល់ព័ត៌មាននិងទំនួលខុសត្រូវ។

  អាជីពចិញ្ចឹម អ្នកអាចបញ្ជូនប្រវត្តិរូបនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដើម្បីដាក់ពាក្យសុំការងារជាមួយយើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្លូវការអូឡាម។ យើងប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ជូនតែម្នាក់ឯងសម្រាប់គោលបំណងពិចារណាពាក្យសុំនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិក (និងសម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាលឬផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការឱ្យយើង) និងមិនធ្វើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកទេ។

  ទាក់ទងជាមួយអ្នក នេះរួមមាន៖ (i) ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីផលិតផល សេវាកម្ម ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ​អូឡាមដែលអ្នកបានស្នើសុំឬអាចចាប់អារម្មណ៍អ្នក។ (ii) ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផល សេវាកម្មនិងប្រតិបត្តិការអូឡាមដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានតម្លៃ ទិន្នន័យបច្ចេកទេស វិក័យប័ត្រ ការដឹកជញ្ជូន ឬព័ត៌មានផលិតកម្ម ការធានារាបរងឬព័ត៌មានសារឡើងវិញ ឬព័ត៌មានវឌ្ឍនភាពអំពីផលិតផលឬសេវាកម្ម។ (iii) ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬសំណួរដែលអ្នកបានធ្វើរួមទាំងការស្នើសុំសេវាកម្មអតិថិជន និង (iv) អញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមឬជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនឬការស្ទង់មតិស្រាវជ្រាវទីផ្សារ។

  ផ្តល់និងកែលម្អគេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង នេះរួមមានៈ (i) ប្ដូរតាមបំណងពួកគេទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ធ្វើឱ្យពួកវាកាន់តែត្រូវគ្នាជាមួយបច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នក មួយវិញទៀតធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែងាយស្រួលប្រើ (ii) ការថែរក្សាសន្តិសុខនិងការពារពួកគេ និង (iii) និងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗ។

  ដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ នេះរួមមានៈ (i) អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើង ដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រាអាជីវកម្មជាក់លាក់ សម្រាប់  រយៈពេលរក្សាទុកអប្បបរមា។ (ii) ការបង្កើតអនុវត្តឬការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប (iii) អនុលោមតាមច្បាបបទបញ្ជារបស់តុលាការឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀត (iv) ការរកឃើញ ការការពារនិងការឆ្លើយតបចំពោះការក្លែងបន្លំ ការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការរំលោភកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង ការរំលោភបំពានច្បាប់ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលឬសេវាកម្មមិនត្រឹមត្រូវ។ និង (v) ការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អូឡាមឬសុខភាព សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព សិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឬអ្នកដទៃ។

  ការិយាល័យគ្រប់គ្រងភ្ញៀវ ប្រសិនបើអ្នកមកការិយាល័យអូឡាមពួកយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នករួមទាំងចំណងជើងរបស់អ្នក ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល អាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណរដ្ឋាភិបាល    (ប័ណ្ណបើកបរ លិខិតឆ្លងដែន) និង ព័ត៌មានលំអិតផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ យើងដំណើរការព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នារួមទាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នក ជាទូទៅដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីចូលទៅកាន់កន្លែងនិងប្រព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងគោលបំណងសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក។ ទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលយើងជឿថាអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នករួមទាំងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបង្ហាញនៅពេលអ្នកទស្សនាផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយវិញទៀតដោយមានការយល់ព្រម។

  ដំណើរការដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតស្របនឹងបរិបទដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលឬដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកផងដែរ។ កន្លែងដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលឯកជនផ្សេងទៀតរួមទាំងនិយោជិកណាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិកសិកម្មឬសមាជិកគ្រួសារ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានជូនដំណឹងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗអំពីគោលបំណងដែលអ្នកកំពុងផ្តល់ឲ្យអូឡាមជាមួយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភាគីទីបីនោះ ហើយអ្នកបានទទួលការយល់ព្រមពីបុគ្គលនោះឬថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ក្នុងការយល់ព្រមក្នុងនាមពួកគេក្នុងការផ្តល់អូឡាមនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះ។

  នៅក្នុងយុត្តាធិការជាក់លាក់ ការយល់ព្រមគឺជាមូលដ្ឋានចម្បង ដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានដំណើរការដោយអង្គភាព   មួយ។ នៅក្នុងយុត្តាធិការទាំងនោះ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឬគោលបំណងស្របច្បាប់ មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមូលដ្ឋាន ដែលអាចទទួលយកបានដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានដំណើរការ។ ដូច្នោះ ហើយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចបែបនេះ អ្នកយល់ព្រមថាការព្រមព្រៀងនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានដែលអូឡាមនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំនួសឱ្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឬគោលបំណងស្របច្បាប់។

  ចំណាំថា យើងអាចធ្វើអនាមិកឬប្រមូលព័ត៌មានណាមួយដែលយើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយរាប់បញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវនិងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល។ ព័ត៌មានបែបនេះ នឹងមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកម្នាក់ៗទេ។

  នៅពេលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

  យើងនឹងមិនលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេលើកលែងតែផ្អែកលើច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងវាស់វែងដូចតទៅ

  ជាមួយអង្គភាពអូឡាមផ្សេងទៀត យើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអង្គភាពអូឡាំផ្សេងទៀតរួមទាំងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ នៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះអង្គភាព អូឡាម ផ្សេងទៀតនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលសមស្របនឹងគោលការណ៍នេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាន និងច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជននិងទិន្នន័យទាំងអស់។

  សេវាកម្មគាំទ្រ  យើងក៏ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលយើងជួលឱ្យអនុវត្តសេវាកម្មគាំទ្រសម្រាប់ពួកយើង។ ភាគីទីបីទាំងនេះតំរូវអោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងចែករំលែកជាមួយពួកគេគ្រាន់តែធ្វើសេវាកម្មជំនួសយើងប៉ុណ្ណោះនិងដើម្បីអនុវត្តព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ការពារភាពឯកជននិងទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន។

  ដៃគូអាជីវកម្ម ក្នុងករណីខ្លះយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលជាដៃគូជាមួយយើងដើម្បីផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់យើងដូចជា អ្នកចែកចាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងឬសូម្បីតែជាមួយអង្គភាពមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតាមដាននិងនិរន្តរភាពនៅពេលដែល វាទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់កសិករនិងប្រភព។ ប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នេះយើងតម្រូវឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះប្រើព័ត៌មាននោះតាមរបៀបដែលសមស្របនឹងគោលការណ៍នេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាននិងច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជននិងរាល់ទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន។

  កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ យើងក៏នឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីផងដែរនៅពេលដែលយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាការបង្ហាញមានការចាំបាច់៖ (i) ត្រូវគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ជាដីកាតុលាការឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀត។ (ii) ដើម្បីស្វែង រកការពារនិងឆ្លើយតបចំពោះការក្លែងបន្លំ ការរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការរំលោភកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង ការរំលោភលើច្បាប់ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលឬសេវាកម្មមិនត្រឹមត្រូវ។ (iii) ដើម្បីការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អូឡាម ឬរបស់អ្នកឬសុខភាព សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព សិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឬអ្នកដទៃ ឬ (iv) ក្នុងកាលៈទេសៈស្រដៀងគ្នា ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះកើតឡើងយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  លក់អាជីវកម្ម ក្នុងករណីដែលអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានលក់ ឬរួមបញ្ចូលជាមួយអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀត ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញដល់ទីប្រឹក្សារបស់យើងនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់អ្នកទិញដែលរំពឹងទុកហើយនិងត្រូវបញ្ជូនទៅម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មី។

  ដោយមានការអនុញ្ញាត/តាមសំណើរបស់អ្នក យើងក៏នឹងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឬតាមសំណើរបស់អ្នក។

  ·     អនាមិក យើងចែករំលែកព័ត៌មានអនាមិកឬប្រមូលផ្តុំនៅខាងក្នុងនិងជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ ព័ត៌មានបែបនេះនឹងមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកម្នាក់ៗទេ។

  ការផ្ទេរឆ្លងកាត់ព្រំដែន

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អាចត្រូវបានរក្សាទុកនិងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសណាដែលយើងមានការិយាល័យឬម៉ាស៊ីនមេឬដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសនានាដែលនៅក្រៅប្រទេសរបស់អ្នករួមទាំងប្រទេសសឹង្ហបូរីផងដែរដែលអាចមានការការពារទិន្នន័យខុសគ្នា និងច្បាប់ដំណើរការទិន្ន័យខុសពីប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ រាល់ការផ្ទេរបែបនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃយុត្តាធិការរបស់អ្នកប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាច្បាប់និងការអនុវត្តទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទំនងជាខុសគ្នាហើយក្នុងករណីខ្លះអាចខ្សោយជាង អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ យើងត្រូវអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលវាស្ថិតនៅ។

  សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

  អូឡាមរក្សាការការពារសមហេតុផលដើម្បីការពារការសម្ងាត់សន្តិសុខនិងសុចរិតភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះបីជាយើងប្រើវិធានការណ៍សន្តិសុខដើម្បីជួយការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការលាតត្រដាងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ដោយ យើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនតាមអ៊ិនធរណេត និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានសុវត្ថិភាពហួសពីការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុផលរបស់យើងឡើយ។

  ការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

  អូឡាម នឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនលើសពីអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូល។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងខុសគ្នាហើយនឹងអាស្រ័យលើគោលបំណងនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន។ វាក៏មានតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផងដែរ ដែលយើងរក្សាទុកប្រភេទទិន្នន័យមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់។

  កុមារ

  យើងមិនប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារដែលមានអាយុអប្បបរមាដែលពាក់ព័ន្ធក្រោមតម្រូវការស្របច្បាប់ក្នុងតំបន់លើកលែងតែសេវាកម្មជាក់លាក់ និងតាមការយល់ព្រមពីអ្នកកាន់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយ។

  បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

  យើងមានការតភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ ឬគេហទំព័រដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយអូឡាម។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពឬឯកជនភាពនៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយកម្មវិធីឬគេហទំព័របែបនេះទេ។ អ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលអ្នកប្រើ។ ការប្រើប្រាស់យន្ដការតាមដានតាមអ៊ិនធឺណែតដោយគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភាគីទីបីហើយ មិនមែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះទេ។

  ការស្នើសុំនិងការបញ្ជាក់

  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការបញ្ជាក់ណាមួយ ឬមានសំណូមពរទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកសូមសំណួររបស់អ្នកទៅកាន់ក្រុមឯកជនទិន្នន័យរបស់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល privacy@olamnet.com​ ។

  GDPR៖ ព័ត៌មានបន្ថែម

  នៅពេលដែល GDPR អាចអនុវត្តបានហើយអ្នកស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិង / ឬកន្លែងដែលឧបករណ៍បញ្ជាទិន្នន័យគឺជាក្រុមហ៊ុនអូឡាមដែលបានបង្កើតនៅសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់មក៖

  មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ

  យើង នឹងមិនដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេ។ យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគី ឬនៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ឬក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមានការយល់ព្រមជាមុនរបស់អ្នក។ យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អូឡាម លើកលែងតែផលប្រយោជន៍បែបនេះត្រូវបានបដិសេធដោយផលប្រយោជន៍ ឬសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន     និងសេរីភាព។ ជាពិសេសមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់វិធីផ្សេងៗដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដារាង និងការពន្យល់ខាងលើនៅក្នុងផ្នែក“ របៀបដែលអូឡាមប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក”) មានដូចខាងក្រោម៖

  របៀបដែលអូឡាមប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមូលដ្ឋានច្បាប់
  អភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកនិងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់និងនៅពេលទំនាក់ទំនងមាននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យារបស់យើងចំពោះអ្នក
  ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលតាមដានក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់
  អាជីពចិញ្ចឹមចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់
  ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក
  ផ្តល់និងកែលម្អគេហទំព័រ កម្មវិធី ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់
  ដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់កាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់
  ការិយាល័យគ្រប់គ្រងភ្ញៀវចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់
  ដំណើរការដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកយល់ព្រម

   

  សិទ្ធិរបស់អ្នក

  ច្បាប់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិជាក់លាកចំពោះព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នក។ ក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំងនេះអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងថតចម្លងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កែតម្រូវឬដាក់កម្រិត (បញ្ឈប់សកម្ម) នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ (ដែលយើងមិនចាំបាច់ដំណើរការទិន្នន័យដើម្បីបំពេញតាមកិច្ចសន្យាឬតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬកន្លែងដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសម្រាប់ទីផ្សារផ្ទាល់) ។

  សិទ្ធិទាំងនេះអាចត្រូវបានកម្រិត ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើការបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងលុបចោលនូវព័ត៌មានដែលយើងត្រូវបានស្នើដោយច្បាប់ ដើម្បីរក្សាឬមានផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សា។

  អ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យអូឡាម។ អ្នកអាចជ្រើសរើសមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលយើងស្នើសុំពីអ្នក ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ យើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយសម្រាប់គេហទំព័រកម្មវិធី ឬផលិតផល។

  ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្ត ឬសាកសួរអំពីសិទ្ធិណាមួយ ខាងលើនេះអ្នកអាចផ្ញើរអ៊មែលមកយើងតាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម។

  នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នូវសំណើរបស់អ្នក ហើយបញ្ជាក់គេហទំព័ររបស់អូឡាមឬកម្មវិធីដែលសំណើរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងនាំយកសំណើរបស់អ្នកនោះទៅកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភដែលមិនអាចដោះស្រាយបានអ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យសមស្របណាមួយ ដែលអ្នករស់នៅ កន្លែងធ្វើការឬកន្លែងដែលអ្នកជឿថាមានការរំលោភបំពាន។

  អ៊ីមែល: privacy@olamnet.com

  ឧបករណ៍ពិនិត្យទិន្នន័យ

  ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នក អូឡាមអ៊ិនធឺណេសសឺនលលីមីតធីត និងអង្គភាពអូឡាមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកគឺអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល privacy@olamnet.com​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមរួមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសមរម្យណាមួយសម្រាប់ឧបករណ៍ពិនិត្យទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។

  ជាទូទៅយើងដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ​ នៅក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ដៃគូអាជីវកម្មអាចចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសេវាកម្មកែច្នៃជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងករណីបែបនេះ ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ដៃគូអាជីវកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ខ្លួន ហើយមិនមែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះទេ ហើយយើងពឹងផ្អែកលើតំណាងស្របច្បាប់របស់ពួកគេដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរបៀបដែលពួកគេស្នើឬបង្ហាញ។

  ដូចដែលបានពន្យល់ខាងលើ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។ នៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅខាងក្រៅ EEA ទៅឱ្យសម្ព័ន្ធ អូឡាម ឬអង្គភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដោយគណៈកម្មការសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយគណៈកម្មាការសហភាពអឺរ៉ុប ដែលបានអនុម័តការការពារឆ្លងព្រំដែនរួមទាំងមាត្រាកិច្ចសន្យាស្តង់ដារសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យឆ្លងកាត់ព្រំដែន។

  ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

  សិទ្ធិរបស់អ្នក

  អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចមានសិទ្ធិទាក់ទងនឹង CCPA ដែលមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោមទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអូឡាម ដែលអនុវត្តខុសគ្នានៅក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងៗគ្នា៖ សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នក សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យនិងសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលវិញ។ អូឡាមនឹងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ (ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានធ្វើ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបដិសេធការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ។ ភាគច្រើននៃសិទ្ធិទាំងនេះមិនមានលក្ខណៈដាច់ខាត។ យើងនឹងមិនរើសអើងអ្នកឬបដិសេធផលិតផលឬសេវាកម្មពីអ្នកសម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយឬទាំងអស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬប្រើសិទ្ធិណាមួយអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល privacy@olamnet.com​ ។

  ឬអ្នកអាចសរសេរផ្ញើទៅកាន់យើងជាមួយនឹងៈ

  Olam United States of America
  205 East River Park Place
  Suite 310
  Fresno, CA 93720

  សកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យរបស់យើងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា

  យើងបានដាក់ចេញនូវប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងរយៈពេល ១២ ខែហើយសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលប្រភពនៃព័ត៌មាននោះ គោលបំណងអាជីវកម្មឬពាណិជ្ជកម្មដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលនិងប្រភេទ របស់ភាគីទីបីដែលយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

  ផ្នែកប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬពាណិជ្ជកម្មដូចខាងក្រោមៈយើងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រភេទប្រភពខាងក្រោម៖យើងបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះជាមួយប្រភេទខាងក្រោមនៃភាគីទីបី៖
  1អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណដូចជាឈ្មោះពិតអាស័យដ្ឋានអាស័យដ្ឋានប្រពន័្ធអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមអ៊ិនធរណេតអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឈ្មោះគណនីលេខសន្តិសុខសង្គមលេខប័ណ្ណបើកបរ។លេខលិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតស្រដៀងគ្នា។

  អតិថិជន / អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ / ភាគីទីបីផ្សេងទៀត

  ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើង។

  ដើម្បីផ្តល់ជូនទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធដល់អ្នក (ឧទាហរណ៍ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬសេវាកម្មដែលអាចចាប់អារម្មណ៍) ។

  ដើម្បីដោះស្រាយការអនុលោមនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនថ្មីការការពារការក្លែងបន្លំ / ការលាងលុយកខ្វក់) ។

  ពិចារណាបុគ្គលសម្រាប់ឱកាសការងារនិងអ្នកម៉ៅការនិងគ្រប់គ្រងនីតិវិធីជិះជាន់។

  និយោជិក

  គ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សំណងអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាក់ទងនឹងការងារផ្សេងទៀត។

  គ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្ម (ឧទាហរណ៍ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍និងការលើកកម្ពស់ការរៀបចំតារាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មគ្រប់គ្រងអង្គភាពបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកអង្គភាពនិងការគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រប់គ្រងនិងតាមដានការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មអនុវត្តការវិភាគកម្លាំងការងារការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យនិងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាករបស់និយោជិក ការរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់ការផ្តល់សេចក្តីយោងការងារការគ្រប់គ្រងក្រមសីលធម៌និងការបណ្តុះបណ្តាលការសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ទីតាំងនិងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់និយោជិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក) ។

  អនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ការងារ។

  ទំនាក់ទំនងជាមួយនិយោជិកនិងទំនាក់ទំនងដែលបានកំណត់របស់ពួកគេក្នុងករណីមានអាសន្ន។

  ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើច្បាប់និង / ឬបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ព័ត៌មាន។

  អនុវត្តតាមទំនួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាជីវកម្ម (សវនកម្មគណនេយ្យនិងពន្ធ) ។

  គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសាជីវកម្ម (ឧ។ ការគាំទ្រអាយធីថតសាជីវកម្មសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា) ។

  ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ (ក្នុងកំរិតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់) ។

  From the data subject, our affiliates, counterparties to transactions or disputes with the data subjects, employers, agents or professional advisers authorised to disclose data on behalf of the data subject and from other publicly available or subscription-based sources.

  សាខារបស់យើង។

  អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្តល់សេវានៅពេលចាំបាច់អនុវត្តមុខងារជំនួសយើង (ឧទាហរណ៍អ្នកផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ / អ្នកផ្តល់សេវាព័ត៌មានអ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងការទទួលអតិថិជនការធ្វើដំណើរជាសកលហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនការវិភាគអាជីវកម្មនិងទីផ្សារនិងសន្និសីទនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍) ។

  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (សម្រាប់វិក្កយបត្រនិងទូទាត់ប្រាក់) ។

  អ្នកទិញក្រុមហ៊ុន - ជាផ្នែកមួយនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មទៅអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតឬក្នុងករណីដែលក្ស័យធនក្ស័យធនឬ

  ការលាតត្រដាងដោយបង្ខំនិងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ (ឧ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមដីកាកោះដីការបស់តុលាការឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀតឬដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់រដ្ឋាភិបាលឬច្បាប់ផ្សេងទៀត) ។

  2ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែករងនៃផ្នែកទី ១៧៩៨.៨០៖“ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” មានន័យថាព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងពិពណ៌នាឬមានសមត្ថភាពអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបុគ្គលជាក់លាក់មួយរួមទាំងប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះរបស់គាត់ ឬឈ្មោះហត្ថលេខា លេខសន្តិសុខសង្គមលក្ខណៈរូបវន្តឬការពិពណ៌នាអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទលេខលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋលេខគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង ការអប់រំការងារប្រវត្តិការងារលេខគណនីធនាគារលេខកាតឥណទាន។ លេខកាតឥណពន្ធឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តឬព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ “ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” មិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានដែលអាចរកបានជាសាធារណៈដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្របច្បាប់ដល់សាធារណៈជនទូទៅពីកំណត់ត្រាសហព័ន្ធ, រដ្ឋ, ឬរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.
  3

  លក្ខណៈពិសេសនៃចំណាត់ថ្នាក់ដែលត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬសហព័ន្ធ (ថ្នាក់រៀនរួមមានពូជសាសន៍សាសនាសាសនាដើមកំណើតជាតិភេទ (រួមទាំងការមានផ្ទៃពោះការសម្រាលកូននិងស្ថានភាពសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធ) ពិការភាពការឈប់សម្រាកអាយុសញ្ជាតិសញ្ជាតិព័ត៌មានពន្ធុពូជពង្សការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ។ ល។ ) ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រការបង្ហាញយេនឌ័រការតំរង់ទិសផ្លូវភេទស្ថានភាពសុខភាពរួមទាំងអេដស៍អេដស៍សកម្មភាពនយោបាយនិងសម្ព័ន្ធភាពយោធានិងអតីតយុទ្ធជននិងឋានៈជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភបំពានឬការជាប់គាំង) ។

  ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គោលបំណងដូចមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់និយោជិកនិងតម្រូវការផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងការងារ (ឧទាហរណ៍ការឈប់សម្រាកឈឺប្រាក់ឈ្នួលឈឺគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការការទាមទារទាក់ទងនឹងការងារផ្សេងទៀតការសម្រួលពិការភាពនៅកន្លែងធ្វើការមាតុភាព ចាកចេញ។ ល។ ) ។

  ចំពោះវិសាលភាពដែលត្រូវការដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ឬការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន (ឧទាហរណ៍ AML ច្បាប់សមភាពត្រួតពិនិត្យភាពចម្រុះនិងការដាក់បញ្ចូល។ ល។ ) ។

  សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.

  សាខា។

  អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្តល់សេវានៅពេលចាំបាច់អនុវត្តមុខងារជំនួសយើង។

  ការលាតត្រដាងដោយបង្ខំនិងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ (ឧ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមដីកាកោះដីការបស់តុលាការឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀតឬដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់រដ្ឋាភិបាលឬច្បាប់ផ្សេងទៀត) ។

  4ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងកំណត់ត្រាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានទិញទទួលឬពិចារណាឬការទិញឬប្រើប្រាស់ប្រវត្តិសាស្រ្តឬទំនោរផ្សេងៗ។សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.សូមមើលផ្នែក ១ ខាងលើ.
  5អ៊ិនធរណេតឬព័ត៌មានសកម្មភាពបណ្តាញអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដែលរួមមានជាអាទិ៍ប្រវត្តិរុករកប្រវត្តិស្វែងរកនិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អតិថិជនជាមួយគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេតកម្មវិធីឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

  ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានវិចារណញាណនិងងាយស្រួលប្រើ។

  ដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង។

  តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

  ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងដល់កម្រិតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មអាយធីក្នុងនាមយើង។

  សាខា

  6អូឌីយ៉ូអេឡិចត្រូនិកចក្ខុកម្តៅកម្តៅ olfactory ឬព័ត៌មានស្រដៀងគ្នា។Audio/visual - ដែលចាំបាច់សម្រាប់ហេតុផលច្បាប់ / បទប្បញ្ញត្តិ។សន្និសីទតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ និងវីដេអូជាមួយអតិថិជននិងភាគីទីបីផ្សេងទៀត។

  សាខា។

  ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងដល់កម្រិតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មអាយធីក្នុងនាមយើង។

  ការលាតត្រដាងដោយបង្ខំនិងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ (ឧ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមដីកាដីកាដីកាតុលាការឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀតឬដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់រដ្ឋាភិបាលឬសំណើស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត).

  7ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈឬការងារ។សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។.
  8ព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំដែលត្រូវបានកំណត់ជាព័ត៌មានដែលមិនអាចរកឃើញជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអប់រំនិងឯកជនភាពគ្រួសារ (២០ ផ្នែក ១២៣២ ក្រាម ៣៤ ស៊ី។ អេ។ អ។ ៩៩) ។សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។.សូមមើលវគ្គ ១ ខាងលើទាក់ទងនឹងនិយោជិកនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ។.

   

  ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់អ្នករស់នៅរដ្ឋណេវ៉ាដា

  អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌន្តិកៈកែប្រែនៃរដ្ឋណេវ៉ាដាជំពូក ៦០៣A អ្នករស់នៅរដ្ឋណេវ៉ាដាអាចមានសិទ្ធិបដិសេធការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ទោះយ៉ាងណាអូឡាមនិងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ យើងនឹងមិនរើសអើងអ្នកឬបដិសេធផលិតផលឬសេវាកម្មពីអ្នកសម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមអ៊ីម៉ែល privacy@olamnet.com​ ។

  ការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ

  យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិឯកជននេះពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រឬកម្មវិធីរបស់យើង។ រាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រកាសហើយនឹងអនុវត្តចំពោះរាល់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកឬក្នុងករណីដែលត្រូវការតាមការយល់ព្រមរបស់អ្នក។ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការសំរេចថាតើត្រូវទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះដែលបានកែសំរួល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែទេអ្នកត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតបាន។

  Subscribe to Our News Alerts